Thứ năm , 20/06/2024  |  12:02  GMT+7

Đăng ký quyền tác giả

Sở hữu trí tuệ

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm.

Thông tin

Cơ quan hành chính:   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực thống kê:      Quyền tác giả, quyền liên quan

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):       Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:    Cục Bản quyền tác giả

Cơ quan phối hợp (nếu có):    Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cách thức thực hiện:   Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở

Thời hạn giải quyết:    15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ

Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức

Kết quả thực hiện:      Giấy chứng nhận

Tình trạng áp dụng:     Còn áp dụng

Cách thực hiện

Bước 1:           Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện

Buớc 2:           Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả

Bước 3:           Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn

Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 )

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn

Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực

Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006)

Văn bản qui định: Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả     100.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết); b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; c) Tác phẩm báo chí; d) Tác phẩm âm nhạc; đ) Tác phẩm nhiếp ảnh           

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả     300.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm kiến trúc; b) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học. - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 400.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm tạo hình; b) Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả: 500.000 đồng/Giấy chứng nhận. Mức thu trên áp dụng đối với các loại hình tác phẩm: a) Tác phẩm điện ảnh; b) Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa     

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính      600.000 đồng/Giấy chứng nhận         

Cơ sở pháp lý

-           Thông tư 29/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Tài chính ban hành

-           Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

-           Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

-           Luật Sở hữu trí tuệ 2005

-           Quyết định 15/QĐ-BQTG năm 2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ban hành

-           Quyết định 16/QĐ-BQTG ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng do Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ban hành

-           Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

-           Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

-           Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn bản công bố thủ tục

-           Quyết định 5095/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đang xử lý...